Stichting Stadshart Vermogensfonds (SHVF)

Stichting Stadshart Vermogensfonds (SHVF)
Sinds 1 januari 2014 bestaat er een Stichting Stadshart Vermogensfonds (SHVF). Het fonds is ontstaan uit een nalatenschap (vastgoed). Overeenkomstig de wens van de schenker is bepaald dat de jaarlijkse huuropbrengsten ten goede zullen komen aan projecten van de Stadshartkerk en haar partners. De Stichting SHVF heeft een ANBI-status.

RESIN: 853533933
KvK: 59517166
Rekeningnummer: NL78 INGB 0006365211

Doelstelling
De Stichting heeft als doel om missionair en diaconaal bewustzijn van leden van de Stadshartkerk en mensen die zich met deze gemeente verbonden voelen te bevorderen. Met dat doel subsidieert zij vooral kleinschalige initiatieven die in of rond deze gemeente ontstaan.  Hieronder is een document te downloaden met criteria die voor een aanvraag van toepassing zijn. Van haar activiteiten brengt het stichtingsbestuur jaarlijks een verslag uit dat op deze website wordt gepubliceerd.

Bestuursleden
de heer D. Slot, Driebergen (voorzitter)
mevr. M. Rietveld-van Wingerden, Amstelveen (secretaris)
de heer J. Jonkman, Amstelveen (penningmeester)
de heer R.H. Joosse, Amstelveen

Contactgegevens:
Bestuur Stichting Stadshart Vermogensfonds (SHVF), t.a.v. mevr. M. Rietveld-van Wingerden. Klik  hier voor het versturen van een e-mail.

Downloads:
Voor de statuten van de Stichting, klik hier.
Voor bij een aanvraag gehanteerde criteria, klik hier.
Voor een aanvraagformulier, klik hier.

Voor het ‘Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen’, klik hier.
Voor het beleidsplan 2021-2024, klik hier.

Voor het jaarverslag 2017, klik hier.
Voor het jaarverslag 2018, klik hier.
Voor het jaarverslag 2019, klik hier.
Voor het jaarverslag 2020, klik hier.
Voor het jaarverslag 2021, klik hier.
Voor het jaarverslag 2022, klik hier.
Voor het jaarverslag 2023, klik hier. Het ANBI document staat hier.

Stadshartkerk Amstelveen